ECO INFINIC CO., LTD.

Eco Infinic ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 ในประเทศไทยมียางรถยนต์ ใช้แล้วกว่า 500,000 ตันต่อปี เราจะใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อแก้ปัญหายางเสียเรามีการถ่ายโอนเทคโนโลยี จากไต้หวันสำหรับเทคโนโลยีไพโรไลซิสซึ่งมีความเชี่ยวชาญในพลาสติกเหลือทิ้งและยางเสีย “ไพโรไลซิส” เป็นระบบประมวลผลอัตโนมัติแบบต่อเนื่องที่ใช้พลังงานต่ำและต่อเนื่อง โดยกระบวนการผลิต Pyrolysis. คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ความร้อน ในสภาวะไร้อากาศ โดยเกิดการแตก ของพันธะโมเลกุลในองค์ประกอบ จากสายโซ่พันธะเคมียาวๆ กลายเป็นสายโซ่สั้นๆส่วนที่เป็นองค์ประกอบ Learn More
News